top of page

2018

δράσεις που ξεκίνησαν το 2018

projects that started in 2018

FOB αντίγραφο.png

F.O.B. art container

Δράση για την διευκόλυνση των παραγωγών πολιτιστικών αγαθών (καλλιτεχνών), μέσα από την συνέργεια με ομάδες, φορείς και ιδιώτες σε χώρους με στρατηγική σημασία στον αστικό ιστό στοχεύοντας στην ευρύτερη επικοινωνία του έργου τους και ενίσχυση της κοινωνικής βιωσιμότητας. [12/2018-σημέρα]

F.OB. art container

Project to support the producers of cultural goods (artists), through synergies with groups, institutions and individuals in places with strategic importance for the urban areas aiming at further communication of their artwork and enhancing social sustainability. [12/2018-ongoing]

FOB αντίγραφο.png

Αποθήκη Project

Ορμώμενοι από τα αποτελέσματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, Αττικής, τον Ιουλίου 2018, το Αποθήκη Project αποτελεί πρωτοβουλία με στόχο τη συγκέντρωση και αποθήκευση ρούχων και λευκών ειδών, για άμεση και στοχευμένη διάθεσή τους σε πληγέντες πιθανής επόμενης φυσικής καταστροφής. Στη
δράση συνεισέφεραν ιδιώτες αλλά και φορείς όπως ο σύλλογος Άλμα Π. Φαλήρου και η Λεόντειος Σχολή Νέας
Σμύρνης και έγινε σε συνεργασία με το Fabric Re-public
κατόπιν υπογραφής σχετικού συμφώνου συνεργασίας. [10/2018 - 05/2020]

Apothiki Project (Warehouse Project)
Driven by the events of the deadly fire in Mati, a region of Eastern Attica, on July 2018, the Apothiki Project initiative is aimed at gathering and storing clothing and linen for immediate and targeted disposal to those affected by a possible future natural disaster. The project was attended - supported by individuals, as well as institutions such as the Alma P. Falirou Club and the Leontios School of N. Smyrni, and was carried out in collaboration with Fabric Republic upon the signature of a relevant cooperation agreement. [10/2018 - 05/2020]

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Οργανωτική υποστήριξη του επιστημονικού περιοδικού EPISTĒMĒS METRON LOGOS, που εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, το περιοδικό έχει παρουσιαστεί στο Σπίτι της Κύπρου (άνοιξη 2018), στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (χειμώνας 2018), στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (2019). [2/2018-σημερα]

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Organizational support for the publication of the scientific  - academic magazine EPISTĒMĒS METRON LOGOS, published in printed and electronic form, in collaboration with the (Greek) National Documentation Center. During this collaboration, the magazine has been presented at: the House of Cyprus (spring 2018), the Hellenic Mathematical Society (winter 2018), the Byzantine and Christian Museum (spring 2019). [2/2018- ongoing]

κύριες ολοκληρωμένες δράσεις

main integrated projects

Γκας
Οργάνωση και Παρουσίαση ομαδικής εικαστικής έκθεσης, παραλλήλως του 38ου Πανελλήνιου Γαστρεντερολογικού Συνεδρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με στόχο τον εντοπισμό κοινού τόπου μεταξύ της εικαστικής ματιάς και της σύγχρονης επιστήμης υγείας. [12/2018]

Gas
Setup and Presentation of a group art exhibition, parallel to the 38th Panhellenic Congress of Gastroenterology, at the Divani Caravel Hotel, aiminig to find common ground between visual arts and modern health science. [12/2018]

Virus
Οργάνωση και Παρουσίαση δράσης, παραλλήλως του 30ου Πανελλήνιου Συνέδριου HIV, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με στόχο μία επίκαιρη εικαστική απεικόνιση της κατάστασης του HIV / AIDS στην Ελλάδα στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα του ιού και στην πρόκληση μέσα από τα παρουσιαζόμενα έργα, περαιτέρω διαλόγου για τα ζητήματα γύρω από τον ιό. Σε συνεργασία με την Ε.Ε.Μ.Α.Α.. [12/2018]

Virus
Setup and Presentation of a project, parallel to the 30th Panhellenic HIV Congress, at the Divani Caravel Hotel, aiming to present an up-to-date visualization of the HIV / AIDS situation in Greece and raise public awareness about the virus' and to challenge people for further dialogue concerning the virus’s issues. Ιn collaboration with E.E.M.A.A.. [12/2018]

Άστραψε και Βρόντηξε
Οργάνωση και Παρουσίαση εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής δράσης, σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Πνοές Ανέμων», ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αφορμή τις ‘Νεφέλες’ του Αριστοφάνη. [10/2018]

Astrapse ke Vrontikse (Flashed and Thundered)
Setup and Presentation of an educational and recreational project, in collaboration with the Athens Epigraphic Museum, in the framework of the "Breath of Winds" project, ENVIRONMENT AND CULTURE 2018 of the Ministry of Culture and Sports, on the occasion of Aristophane’s play ‘the Clouds’. [10/2018]

Επίπεδα ΙΙ
Οργάνωση και Παρουσίαση κοινωνικοπολιτιστικής δράσης, σε συνεργασία με την The Blender Gallery, βασισμένης στην προηγούμενη δράση του τετARTημόριο ‘Επίπεδα’, στοχεύοντας στη περαιτέρω συζήτηση - ενημέρωση γύρω από την πρόληψη παθήσεων της τρίτης ηλικίας σε ευρύ κοινό και μαθητές σχολείων. [4/2018]

Epipeda II (Levels II)
Setup and Presentation of socio - cultural project in collaboration with The Blender Gallery, based on the previous project of tetARTimorio ‘Epipeda’, aiming to discuss further elderly’s disease prevention issues to the general public and school students. [4/2018]

επιλεγμένες μικρές δράσεις /παρουσιάσεις

selected short projects / events

  • Συμμετοχή στο δίκτυο Ρόδα Τσάντα και Καπάκια του Ερυθρού Σταυρού και του Συλλόγου Αγάπη για Ζωή. [4/2017 - 10/2018]

  • Participated to Roda Tsanta kai Kapakia - Wheel Bag and Lids - network of the Red Cross and the Agapi gia Zoi - Love for Life Association. [4/2017 - 10/2018]

bottom of page