top of page

2019

δράσεις που ξεκίνησαν το 2019

projects that started in 2019

Water Democracy
Οργάνωση και Παρουσίαση κοινωνικοπολιτιστικής δράσης, στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, με στόχο τη διεύρυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού γύρω από το ζήτημα πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό στην Ελλάδα σήμερα, μέσα από έκθεση σύγχρονης γλυπτικής, με έργα που προέκυψαν από εικαστική μελέτη επί ερευνών της Ε.Υ.Δ.Α.Π.. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Π. Φαλήρου, σε ειδική επιμέλεια κ. Νέστορα Κατσιμίχα. [11/2019 - 4/2020]

Water Democracy
Setup and Presentation of a socio – cultural project, at the Garden of the Byzantine and Christian Museum of Athens, aiming to raise awareness and inform the general public about the issues of access to clean drinking water in today Greece, through a contemporary sculpture exhibition after an artistic rendition of EYDAP’s studies. With the support of the Ministry of Culture and Sports, the Municipality of Athens and the Municipality of P. Faliro, under the special supervision of Mr.  Nestoras Katsimichas. [11/2019 - 4/2020]

κύριες ολοκληρωμένες δράσεις

main integrated projects

31 HIV
Οργάνωση και Παρουσίαση δράσης, παραλλήλως του 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου HIV, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με εικαστική μελέτη επί της θεματικής του συνεδρίου ‘ευ ζην με ή χωρίς τον hiv’ και θεατρικά σκετς. Σε συνεργασία με την Ε.Ε.Μ.Α.Α.. [12/2019]

31 HIV
Setup and Presentation of a project, parallel to the 31st Panhellenic HIV Congress, at Hotel Divani Caravel, with an artistic study on the theme of the conference 'live well with or without hiv' and theatrical sketches In collaboration with E.E.M.A.A.. [12/2019]

δράσεις που συνεχίστηκαν 2019

projects continued in 2019

FOB αντίγραφο.png

F.O.B. art container

Δράση για την διευκόλυνση των παραγωγών πολιτιστικών αγαθών (καλλιτεχνών), μέσα από την συνέργεια με ομάδες, φορείς και ιδιώτες σε χώρους με στρατηγική σημασία στον αστικό ιστό στοχεύοντας στην ευρύτερη επικοινωνία του έργου τους και ενίσχυση της κοινωνικής βιωσιμότητας. [12/2018-σημέρα]

F.OB. art container

Project to support the producers of cultural goods (artists), through synergies with groups, institutions and individuals in places with strategic importance for the urban areas aiming at further communication of their artwork and enhancing social sustainability. [12/2018-ongoing]

FOB αντίγραφο.png

Αποθήκη Project

Ορμώμενοι από τα αποτελέσματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, Αττικής, τον Ιουλίου 2018, το Αποθήκη Project αποτελεί πρωτοβουλία με στόχο τη συγκέντρωση και αποθήκευση ρούχων και λευκών ειδών, για άμεση και στοχευμένη διάθεσή τους σε πληγέντες πιθανής επόμενης φυσικής καταστροφής. Στη
δράση συνεισέφεραν ιδιώτες αλλά και φορείς όπως ο σύλλογος Άλμα Π. Φαλήρου και η Λεόντειος Σχολή Νέας
Σμύρνης και έγινε σε συνεργασία με το Fabric Re-public
κατόπιν υπογραφής σχετικού συμφώνου συνεργασίας. [10/2018 - 05/2020]

Apothiki Project (Warehouse Project)
Driven by the events of the deadly fire in Mati, a region of Eastern Attica, on July 2018, the Apothiki Project initiative is aimed at gathering and storing clothing and linen for immediate and targeted disposal to those affected by a possible future natural disaster. The project was attended - supported by individuals, as well as institutions such as the Alma P. Falirou Club and the Leontios School of N. Smyrni, and was carried out in collaboration with Fabric Republic upon the signature of a relevant cooperation agreement. [10/2018 - 05/2020]

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Οργανωτική υποστήριξη του επιστημονικού περιοδικού
EPISTĒMĒS METRON LOGOS, που εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, το περιοδικό έχει παρουσιαστεί στο Σπίτι της Κύπρου (άνοιξη 2018), στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (χειμώνας 2018), στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (2019). [2/2018-σημερα]

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Organizational support for the publication of the scientific  - academic magazine EPISTĒMĒS METRON LOGOS, published in printed and electronic form, in collaboration with the (Greek) National Documentation Center. During this collaboration, the magazine has been presented at: the House of Cyprus (spring 2018), the Hellenic Mathematical Society (winter 2018), the Byzantine and Christian Museum (spring 2019). [2/2018- ongoing]

επιλεγμένες μικρές δράσεις /παρουσιάσεις

selected short projects / events

  • Παρουσίαση του έργου του τετARTημόριο στην Ομάδα Καλλιτεχνών Π. Φαληρου κατόπιν σχετικής πρόσκλησης τους. [4/2019]

  • Presentation of the work achieved by tetartimorio to
    the P. Faliro Artists Club, upon received invitation. [4/2019]

bottom of page