2021

υπό κατασκευή

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

under construction

Please feel free to contact us for more information.

κύριες δράσεις  - 2021

main projects - 2021        

4logonew.png

Obsidian (Οψιανός)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Obsidian

Please feel free to contact us for more information.

4logonew.png

Π*******

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε*********

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Η *********** ***********

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

2* ****** *******

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

T********

Please feel free to contact us for more information.

Β********

Please feel free to contact us for more information.

T********** ********

Please feel free to contact us for more information.

2* ***** ** ******

Please feel free to contact us for more information.

SMGOLOGO.png

The Show Must Go On

Δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας the Show Must Go On [www.showmustgoon.online], με στόχο τη συνεισφορά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κορονοϊκής κρίσης, την απρόσκοπτη παρουσίαση της πολιτιστικής παραγωγής και την ανάδειξη της διαπερατότητας κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων. Σε συνεργασία με την The Blender Gallery. [3/2020 - ως σήμερα]

The Show Must Go On

The Show Must Go Creation of the digital platform the Show Must Go On [www.showmustgoon.online], aiming to contribute to relieve the consequences of Covid’s-19 crisis, to reinforce the cultural production and its presentation as well and also to amplify the permeability of social, enviromental and cultural projects. In collaboration with The Blender Gallery. [3/2020 - ongoing]

SMGOLOGO.png

Π******** ********

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

P****** ****

Please feel free to contact us for more information.

In Posters We Love
Οργάνωση και Παρουσίαση πολιτιστικής - εκπαιδευτικής δράσης, στην πλατφόρμα The Show Must Go On [www.showmustgoon.online], με στόχο την ψηφιοποίηση και μελέτη της συλλογής αφισών του M. Zunic. Σε συνεργασία με την The Blender Gallery και σε ειδική επιμέλεια κ. Νέστορα Κατσιμίχα. [4/2020 - ως σήμερα]

In Posters We Love
Setup and Presentation of educational - cultural project, on the Platfrorm The Show Must Go On [www.showmustgoon.online], aiming to the digitization and study of the collection of Posters of M. Zunic. In collaboration with The Blender Gallery, under the special supervision of Mr. Nestoras Katsimichas. [4/2020 - ongoing]

Πανδημία
Οργάνωση και Παρουσίαση κοινωνικοπολιτιστικής δράσης, στην πλατφόρμα The Show Must Go On [www.showmustgoon.online], με στόχο την εικαστική μελέτη και βιωματική καταγραφή της κρίσης του Covid-19. Σε συνεργασία με την The Blender Gallery και σε ειδική επιμέλεια κ. Νέστορα Κατσιμίχα. [3/2020 - ως σήμερα]

Pandemia
Setup and Presentation of sociocultural project, on the Platfrorm The Show Must Go On [www.showmustgoon.online], aiming to an artistic study and experiential recording – mapping, of the Covid-19 crisis. In collaboration with The Blender Gallery, under the special supervision of Mr. Nestoras Katsimichas. [3/2020 - ongoing]

The Show Must Go On
Οργάνωση και Παρουσίαση κοινωνικοπολιτιστικής δράσης, στην πλατφόρμα The Show Must Go On [www.showmustgoon.online], με στόχο διεύρυνση της ενημέρωσης γύρω από τον HIV, με εικαστικά έργα, μουσική, κοινωνιολογικές τοποθετήσεις κ.α. με σκοπό την ανάδειξη του δικαιώματος στην ευζωϊα και ενάντια σε κάθε κοινωνικό στίγμα. Σε συνεργασία με την The Blender Gallery και σε ειδική επιμέλεια κ. Νέστορα Κατσιμίχα. [3/2020]

The Show Must Go On
Setup and Presentation of sociocultural project, on the Platfrorm The Show Must Go On [www.showmustgoon.online], aiming to amplify the information availability about HIV, with artworks, music, sociological reviews etc, in order to point out the right to well being, against stigma and any other social odds. In collaboration with The Blender Gallery, under the special supervision of Mr. Nestoras Katsimichas. [3/2020]

F.O.B. art container

Δράση για την διευκόλυνση των παραγωγών πολιτιστικών αγαθών (καλλιτεχνών), μέσα από την συνέργεια με ομάδες, φορείς και ιδιώτες σε χώρους με στρατηγική σημασία στον αστικό ιστό στοχεύοντας στην ευρύτερη επικοινωνία του έργου τους και ενίσχυση της κοινωνικής βιωσιμότητας. [12/2018-σημέρα]

περισσότερες δράσεις στο 2021

more projects in 2021        

FOB αντίγραφο.png

F.OB. art container

Project to support the producers of cultural goods (artists), through synergies with groups, institutions and individuals in places with strategic importance for the urban areas aiming at further communication of their artwork and enhancing social sustainability. [12/2018-ongoing]

FOB αντίγραφο.png

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Οργανωτική υποστήριξη του επιστημονικού περιοδικού EPISTĒMĒS METRON LOGOS, που εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, το περιοδικό έχει παρουσιαστεί στο Σπίτι της Κύπρου (άνοιξη 2018), στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (χειμώνας 2018), στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (2019). [2/2018-σημερα]

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Organizational support for the publication of the scientific  - academic magazine EPISTĒMĒS METRON LOGOS, published in printed and electronic form, in collaboration with the (Greek) National Documentation Center. During this collaboration, the magazine has been presented at: the House of Cyprus (spring 2018), the Hellenic Mathematical Society (winter 2018), the Byzantine and Christian Museum (spring 2019). [2/2018- ongoing]