2021

δράσεις που συνεχίζονται το 2021

SMGOLOGO.png

The Show Must Go On

Δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας the Show Must Go On [www.showmustgoon.online], με στόχο τη συνεισφορά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κορονοϊκής κρίσης, την απρόσκοπτη παρουσίαση της πολιτιστικής παραγωγής και την ανάδειξη της διαπερατότητας κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων. Σε συνεργασία με την The Blender Gallery. [3/2020 - ως σήμερα]

projects continuing in 2021

The Show Must Go On

The Show Must Go Creation of the digital platform the Show Must Go On [www.showmustgoon.online], aiming to contribute to relieve the consequences of Covid’s-19 crisis, to reinforce the cultural production and its presentation as well and also to amplify the permeability of social, enviromental and cultural projects. In collaboration with The Blender Gallery. [3/2020 - ongoing]

SMGOLOGO.png
FOB αντίγραφο.png

F.O.B. art container

Δράση για την διευκόλυνση των παραγωγών πολιτιστικών αγαθών (καλλιτεχνών), μέσα από την συνέργεια με ομάδες, φορείς και ιδιώτες σε χώρους με στρατηγική σημασία στον αστικό ιστό στοχεύοντας στην ευρύτερη επικοινωνία του έργου τους και ενίσχυση της κοινωνικής βιωσιμότητας. [12/2018-σημέρα]

F.OB. art container

Project to support the producers of cultural goods (artists), through synergies with groups, institutions and individuals in places with strategic importance for the urban areas aiming at further communication of their artwork and enhancing social sustainability. [12/2018-ongoing]

FOB αντίγραφο.png

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Οργανωτική υποστήριξη του επιστημονικού περιοδικού EPISTĒMĒS METRON LOGOS, που εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, το περιοδικό έχει παρουσιαστεί στο Σπίτι της Κύπρου (άνοιξη 2018), στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (χειμώνας 2018), στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (2019). [2/2018-σημερα]

EPISTĒMĒS METRON LOGOS
Organizational support for the publication of the scientific  - academic magazine EPISTĒMĒS METRON LOGOS, published in printed and electronic form, in collaboration with the (Greek) National Documentation Center. During this collaboration, the magazine has been presented at: the House of Cyprus (spring 2018), the Hellenic Mathematical Society (winter 2018), the Byzantine and Christian Museum (spring 2019). [2/2018- ongoing]