Εν Εξελίξει | | Ongoing

New Events

Soon

τετARTημόριο | | tetARTimorio

τετARTημόριο

Το τετARTημόριο είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που φιλοδοξεί να συζητήσει και να αναδείξει επίμαχα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα μέσα από την Τέχνη σε παράλληλη συνεργασία με εξειδικευμένους - επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς - θεσμούς.

Όραμα στο τετARTημόριο αποτελεί η πίστη ότι μέσω της αλληλεπίδρασης της Τέχνης, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Επιστήμης και της Συνέργειας, μπορούν να προσφερθούν περισσότερα στη κοινωνία και στoυς ανθρώπους, με κύριο εργαλείο την Tέχνη και βάση την επιστήμη και την κοινωνία των πολίτων.

tetARTimorio
(quARTile)

Tetartimorio is a Non Profit Organization (NPO), which aspires to discuss and highlight controversial social and humanitarian issues through Art in collaboration with specialized - scientific and social institutions.

TetARTimorio’s vision is based on the belief that through the interaction of Art, Culture, Science, Sport and Synergy, more can be offered to society and people, with Αrt as the main tool, based on science and civil society.

Κινητήριος δύναμη στο τετARTημόριο είναι η πίστη στην ρεαλιστική δυνατότητα δημιουργίας μιας νέας βάσης πολιτιστικής και πολιτισμικής δραστηριότητας, με τη δύναμη της Επιστήμης και την Τέχνη σαν εργαλείο συνεργατικότητας και αφύπνισης.

TetARTimorio’s driving force is the belief in the realistic possibility of creating a new basis of cultural activity with the power of Science and Art as a tool of collaboration and awakening.

Στόχος στο τετARTημόριο είναι η διεύρυνση της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη κοινωνική βάση, η κινητο ποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ατόμων, ομάδων και οργανισμών, για την προβολή της άμεσης ανάγκης για οργανωμένη συνεργατική δράση. Στο επίκεντρο, επίμαχα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα και ζητούμενο, δράσεις με κατεύθυνση την άμβλυνση τους και την ανάδειξη της ανάγκης για άμεση λύση τους.

ΤetARTimorio’s aim is to empower the raise of awareness, reaching a wider social basis, to mobilize public and private institutions, individuals, groups and organizations, to promote the immediate need for organized collaborative action. At the core of it all, are the social and humanitarian issues at stake and the action to be taken to alleviate them and highlight the need for immediate solutions.

Οι σημαντικές δράσεις απαιτούν συνείδηση, ικανότητες, προσωπική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ανταλλαγή απόψεων και πνεύμα συνεργασίας. Αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτών και παράγουμε δράσεις που εντυπώνουν στη συλλογική συνείδηση την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των κοινωνικών δομών, τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση και, φυσικά, τη σημασία στήριξης των λιγότερα προνομιούχων κοινωνικών ομάδων.

Significant actions require awareness, skills, personal initiative and effort, exchange of views and a spirit of collaboration. We recognize their importance and therefore we produce actions that highlight in the collective consciousness the need for continuous improvement of social structures, the constant training and re education and, of course, the importance of supporting less privileged social groups.